Nomen
  1. soroveya
  2. masoroveya
  3. NE
  4.  
  5. -